9.  ปิดประมวลผลแล้วมีบัญชีรายได้กับค่าใช้จ่ายยกมาให้ด้วย

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

9.  ปิดประมวลผลแล้วมีบัญชีรายได้กับค่าใช้จ่ายยกมาให้ด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย มีบัญชีคุมเป็นหมวด 3 ทำให้ปิดประมวลผลแล้วยอดไม่ถูก

ปิดเข้าบัญชีกำไรสะสม