7.  หลังจากปิดประมวลผลแล้ว จะใช้รายงานใดบ้าง เพื่อตรวจสอบยอดยกมาของ

ระบบต่าง ๆ

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

7.  หลังจากปิดประมวลผลแล้ว จะใช้รายงานใดบ้าง เพื่อตรวจสอบยอดยกมาของ

ระบบต่าง ๆ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ระบบลูกหนี้ และระบบเจ้าหนี้

จะใช้รายงาน 1A. ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่สุดท้ายของรอบปีก่อน ออกมาตรวจสอบ ส่วนเจ้าหนี้ ก็ใช้รายงาน 2A. เจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่ เหมือนกับลูกหนี้ เช่นกัน

ระบบสินค้า

ใช้รายงานสินค้าคงเหลือ 42X. ณ วันที่สุดท้ายของรอบปีก่อน โดยถ้าคิดต้นทุนแบบ FIFO ควรติ๊กเครื่องหมายหน้าช่อง  พิมพ์ล๊อตสินค้าออกมาเช็คด้วย

ระบบบัญชี

ใช้รายงานงบทดลอง แบบเต็ม วันที่จาก-ถึงเป็นวันเริ่มรอบบัญชี ดูช่องยอดยกมา