5.  หลังปิดประมวลผลแล้วบัญชีบางบัญชีในหมวดสินทรัพย์ ยอดไม่เหมือนเดิมในงบทดลอง

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

5.  หลังปิดประมวลผลแล้วบัญชีบางบัญชีในหมวดสินทรัพย์ ยอดไม่เหมือนเดิมในงบทดลอง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 สาเหตุ        ที่เมนูบัญชีข้อ3 .2 ยอดปีที่แล้ว บัญชีสินทรัพย์บางบัญชีมีการใส่ตัวเลขในงวดปิด        

ซึ่งห้ามใส่เพราะโปรแกรมจะนำยอดที่ปิดไปรวมกับยอดคงเหลือ ทำให้ปิดประมวลผลแล้วยอดจะเปลี่ยนไป