4.  บันทึกบัญชีแบบ Periodic ต้องการให้ปิดบัญชีกำไรสะสมเข้าบัญชีทุน หลังปิดประมวลผล

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

4.  บันทึกบัญชีแบบ Periodic ต้องการให้ปิดบัญชีกำไรสะสมเข้าบัญชีทุน หลังปิดประมวลผล

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ให้เข้าไปที่ เมนูเริ่มระบบ  ข้อ 5.  กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี  ข้อ 2. กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน แก้ไขบัญชีกำไรสะสม เป็น บัญชีทุน เพราะโปรแกรมจะปิดบัญชีรายได้ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้าบัญชีนี้เสมอ