16. มีการแยกแผนก ในผังบัญชี ทุกเลขที่บัญชี  ลูกค้าทำการปิดประมวลผลสิ้นปีลูกค้าต้องการให้ หลังปิด ต้องการให้ รายได้ กับค่าใช้จ่าย แต่ละแผนก เข้าบัญชีกำไรสะสมของแต่ละแผนกด้วย

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

16. มีการแยกแผนก ในผังบัญชี ทุกเลขที่บัญชี  ลูกค้าทำการปิดประมวลผลสิ้นปีลูกค้าต้องการให้ หลังปิด ต้องการให้ รายได้ กับค่าใช้จ่าย แต่ละแผนก เข้าบัญชีกำไรสะสมของแต่ละแผนกด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ เพราะโปรแกรมจะตรวจสอบที่ เริ่มระบบ 5.2 บรรทัดบัญชีกำไรสะสม ไม่มีการแยกแผนกในเมนูนี้      

ทำให้หลังปิดประมวลผลสิ้นปีไม่สามารถ ให้รายได้กับค่าใช้จ่ายแยกตามแผนก โอนปิดเข้ากำไรสะสมแยกตามแผนกให้ได้ โปรแกรมจะ

โอนปิด เข้าบัญชีกำไรสะสม แบบไม่มีแผนก ดังนั้น ลูกค้าจะต้องเข้าไปแก้ไขบัญชีกำไรสะสม ที่เมนูบัญชี ข้อ 3.1 บันทึกยอดยกมาเอง หลังจากปิดประมวลผลแล้ว