15. ปิดประมวลผล แล้ว บัญชีกำไรสะสม มียอดเกินจริง เป็น 27 ล้านก่อนปิด ดูกระดาษทำการ

แบบ Periodic บัญชีกำไรสะสม มียอด 2 ล้านบัญชีกำไรขาดทุน มียอด กำไร 2 ล้าน ซึ่งถ้าปิดแล้ว

บัญชีกำไรสะสม ก็ควรจะมียอดเป็น 4 ล้าน

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

15. ปิดประมวลผล แล้ว บัญชีกำไรสะสม มียอดเกินจริง เป็น 27 ล้านก่อนปิด ดูกระดาษทำการ

แบบ Periodic บัญชีกำไรสะสม มียอด 2 ล้านบัญชีกำไรขาดทุน มียอด กำไร 2 ล้าน ซึ่งถ้าปิดแล้ว

บัญชีกำไรสะสม ก็ควรจะมียอดเป็น 4 ล้าน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ลูกค้า ไม่ได้ปิดบัญชีสินค้าที่สมุดรายวัน ทำให้ไม่มีบัญชีต้นทุนขาย จึงทำให้ ค่าใช้จ่าย มียอดน้อยกว่าความเป็นจริง เมื่อไปหักกับรายได้ ทำให้รายได้ สูง พอไปรวมกับกำไรสะสม จึงทำให้ได้ยอดที่เกินจริง   ดั้งนั้น อย่าลืมให้ลูกค้าปิดบัญชีสินค้าที่สมุดรายวันก่อน