12. บันทึกสินค้าแบบ Periodic  ก่อนประมวลผลสิ้นปีควรจะปิดบัญชีสินค้าอยางไร

Navigation:  เมนูอื่นๆ > ปิดประมวลผล >

12. บันทึกสินค้าแบบ Periodic  ก่อนประมวลผลสิ้นปีควรจะปิดบัญชีสินค้าอยางไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ให้โอนปิดบัญชีสินค้าคงเหลือต้นปี-ปลายปี โดย

เดบิท        สินค้าคงเหลือ-ยอดปลายปี        XX

เครดิต        สินค้าคงเหลือ-ยอดต้นปี                XX

ผลต่าง        เข้าบัญชีซื้อ หรือต้นทุนขาย ก็ได้

 

หมายเหตุ หากไม่ได้ทำขั้นตอนนี้ จะมีผลทำให้ยอดสินค้ายกมาในปีใหม่ผิด และยอดของบัญชีกำไรสะสมผิดด้วย (ถ้าไม่ต้องการปิดประมวลผลอีกรอบ ก็อาจจะใช้วิธีไปแก้ไขยอดยกมาของทั้ง 2 บัญชีนี้ใหม่ก็ได้)