1E ลูกหนี้เกินวงเงิน อยากจะแก้ไขให้ออกทั้งหมด ทั้งที่เกินวงเงินและไม่เกินวงเงิน

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 1.  รายงานลูกหนี้ > E.  ลูกหนี้เกินวงเงิน >

1E ลูกหนี้เกินวงเงิน อยากจะแก้ไขให้ออกทั้งหมด ทั้งที่เกินวงเงินและไม่เกินวงเงิน

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข    ให้สร้างรายงานด้วยตนเองขึ้นมาก่อน แล้วทำการแก้ไขบรรทัดต้นฉบับรายงานให้เป็น ar_mas และเอาเครื่องหมายถูกหน้า ใช้เงื่อนไขมาตรฐานออกค่ะ