561.  พิมพ์งบทดลอง ไม่ดุล หรือได้ยอดไม่เท่ากัน ระหว่างเดบิท กับเครดิต

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > สำหรับ Version Dos >

561.  พิมพ์งบทดลอง ไม่ดุล หรือได้ยอดไม่เท่ากัน ระหว่างเดบิท กับเครดิต

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.  คำนวณยอดเปลี่ยนแปลงที่ เมนูบัญชี /ข้อ A. ใส่งวด 1 ถึง 24 แล่วพิมพ์งบทดลองใหม่อีกที

2. ถ้าไม่ได้ ให้พิมพ์รายงาน เมนูบัญชี / ข้อ 5. รายงานบัญชี  ข้อ A. ตรวจสอบข้อมูล / รายการที่เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง

และใบสำคัญ ที่ไม่ได้ดุล  ถ้ามีรายการที่ผิด จะพิมพ์ออกมา ก็ให้แก้ไขให้เรียบร้อย แล้วไปทำขั้นที่ 1 อีกที

3.  พิมพ์งบทดลองแบบเต็มงวดที่ 1 เพื่อตรวจยอดยกมาว่าได้ดุล หรือไม่

4.  พิมพ์รายงานผังบัญชีออกจอภาพ แล้วดูที่หน้าชื่อบัญชีว่ามีเครื่องหมาย * หรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่ากำหนดเลขที่บัญชีคุมไว้ผิด

ให้แก้ไขแล้วไปทำขั้นที่ 1

5. ไปที่ เมนูบัญชี ข้อ2. ผังบัญชี แล้วกด F10  /สอบถาม/เรียงตามชื่อ แล้วตรวจสอบดูว่าที่ท้ายชื่อบัญชี (อยู่ที่หน้า 1:2)

มีเครื่องหมาย * หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่าเลขที่บัญชีนั้นซ้ำ ให้ลบรายการที่ซ้ำนี้ทิ้งแล้วไปทำขั้นที่ 1