3.  วิธีการป้อนภาษีหัก ณ ที่จ่ายในหน้าจอซื้อเงินเชื่อ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

Navigation:  ระบบซื้อ > สำหรับ Version Dos >

3.  วิธีการป้อนภาษีหัก ณ ที่จ่ายในหน้าจอซื้อเงินเชื่อ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

·  กด <F4> ไปที่หน้า 3 ของเมนู จากนั้นกด <Alt+E> ป้อนยอดเงินในบรรทัด ยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย เมื่อบันทึกจะมีหน้าจอขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดการหักภาษี และจะเข้าในแฟ้มหัก ณ ที่จ่ายด้วย