4.  หลังจากแก้ไขแบบฟอร์ม เมื่อนำแบบทดสอบไปทับข้อ 1. แล้ว ALT+P ขึ้น "กรุณาสร้างแบบฟอร์มจากต้นฉบับ"

Navigation:  ระบบขาย > สำหรับ Version Dos >

4.  หลังจากแก้ไขแบบฟอร์ม เมื่อนำแบบทดสอบไปทับข้อ 1. แล้ว ALT+P ขึ้น "กรุณาสร้างแบบฟอร์มจากต้นฉบับ"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ     แบบฟอร์มนี้ถูกกำหนดเป็น ATTRIBUTE เป็น HIDDEN อยู่ ทราบโดยไปที่ DOS พิมพ์คำสั่ง ATTRIB *.RWT

วิธีแก้ไข ให้แก้ไขการ ATTRIBUTE ของไฟล์นี้ โดยใช้คำสั่ง ATTRIB *.RWT - h+a