2. จะแนะนำลูกค้าอย่างไร ในการทำเงินสดย่อยที่จะให้ดูรายงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบการตั้งเบิก ,ใช้ไปและยอดคงเหลือของเงินสดย่อย

Navigation:  ระบบบัญชี > เงินสดย่อย >

2. จะแนะนำลูกค้าอย่างไร ในการทำเงินสดย่อยที่จะให้ดูรายงานได้อย่างถูกต้อง และสามารถตรวจสอบการตั้งเบิก ,ใช้ไปและยอดคงเหลือของเงินสดย่อย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีการประยุกต์มีดังนี้

o        ให้สร้างสมุดรายงานขึ้นมาใหม่ 1 เล่ม เพื่อไว้ใช้บันทึกเกี่ยวกับรายการเงินสดย่อยที่เกิดขึ้น        และนำรหัสสมุดรายวันที่สร้างขึ้นมาใหม่นี้กำหนดไว้ที่กำหนดเลขที่เอกสารของเมนูเบิกชดเชยเงินสดย่อยด้วย

o        เมื่อมีการทำรายการตั้งเงินสดย่อย ให้ทำการบันทึกที่สมุดรายวันที่สร้างขึ้นมา

o        ส่วนการบันทึกรายการเงินสดย่อยนั้น สามารถทำได้ทั้งที่เมนูเบิกเงินสดย่อยหรือจะทำโดยตรงที่สมุดรายวันที่สร้างขึ้นก็ได้        แต่ถ้าทำที่เมนูเงินสดย่อยและยังไม่ได้มีการเบิกชดเชยจะดูยอดที่เบิกได้จากรายงานเกี่ยวกับเงินสดย่อยเท่านั้น        แต่จะไม่ทราบยอดคงเหลือของเงินสดย่อย จนกว่าจะมีการเบิกชดเชยเงินสดย่อย        โปรแกรมจึงจะบันทึกรายการในสมุดรายวันให้ เมื่อนั้นก็จะสามารถดูได้จากรายงานสมุดรายวัน (ในกรณีที่เป็นเวอร์ชั่น 1.5        และยังไม่สั่งผ่านรายการ) หรือในรายงานแยกประเภท(ในกรณีที่เป็นเวอร์ชั่น 1.0 หรือเวอร์ชั่น 1.5 ถ้าสั่งผ่านบัญชีแล้ว)