2= ออกให้ตลอดไป

Navigation:  ระบบการเงิน > เงื่อนไขการหักภาษี >

2= ออกให้ตลอดไป

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การคำนวณ  ภาษีที่หักไว้ = ช่องจำนวนเงินที่จะคำนวณภาษี  * อัตราที่หัก / ( 100 - อัตราที่หัก )

 

condi-2

 

ตามรูปด้านล่าง ภาษีที่หักไว้ =   5,000 * 3 /97 = 154.64

                  จำนวนเงินที่จ่าย=   5,000+ 154.64 = 5,154.64

 

การลงบัญชี

เดบิท        คชจ.                                        5,000.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมวดค่าใช้จ่าย )           154.64

 

เครดิต        เงินสด/เช็ค                                        5,000.00

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมวดหนี้สิน)                           154.64

 

condi-2-1

 

กรณี ที่มีแต่ยอดจำนวนเงินที่จ่าย แล้วจะหาว่าจำนวนเงินที่จะคำนวณภาษีเท่าไหร่

จำนวนเงินที่จะคำนวณภาษี = จำนวนเงินที่จ่าย *97/100

  = 5,154.64 *97/ 100

  = 5,000.-