3= ออกให้ครั้งเดียว

Navigation:  ระบบการเงิน > เงื่อนไขการหักภาษี >

3= ออกให้ครั้งเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

การคำนวณตามรูปด้านล่าง  

 

condi-3

 

ตามรูปด้านล่าง ภาษีที่หักไว้ =  5,000 *3 /100  150

  = 5,000+150 =5,150

  = 5,150 *3 /100 =154.50

                จำนวนเงินที่จ่าย = 5,000+ 150 = 5,150     *** เกิดจากที่คำนวณรอบแรก

 

การลงบัญชี จะลงตามยอด จำนวนที่จ่าย  คือ 5,150.-

เดบิท        คชจ.                                                        5,000.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกให้ครั้งเดียว  (หมวดค่าใช้จ่าย )           150.00

 

เครดิต        เงินสด/เช็ค                                                4,995.50

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (หมวดหนี้สิน)                                   154.50

 

โดยกิจการจะออกใบหัก เป็นยอด 154.50 ซึ่งผลต่าง 54.50 กิจการต้องหักจากผู้รับจ้าง

 

condi-3-1

 

กรณี ที่มีแต่ยอดจำนวนเงินที่จ่าย แล้วจะหาว่าจำนวนเงินที่จะคำนวณภาษีเท่าไหร่

จำนวนเงินที่จะคำนวณภาษี = จำนวนเงินที่จ่าย *100/103

  = 5,150 * 100/ 103

  = 5,000.-