16. พิมพ์งบกำไรขาดทุนออกมาแล้วมีบางบัญชีขึ้นยอด 0 ทั้งที่ไม่มียอดเคลื่อนไหว

 

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

16. พิมพ์งบกำไรขาดทุนออกมาแล้วมีบางบัญชีขึ้นยอด 0 ทั้งที่ไม่มียอดเคลื่อนไหว

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ    เพราะบัญชีดังกล่าวนี้ ในคอลัมน์แผนก ใส่เป็นเส้นปะทำให้โปรแกรมเช็คว่าบัญชีนี้ไม่มียอดเคลื่อนไหว จึงออกยอด 0

วิธีแก้ไข ให้ไปลบเส้นปะในคอลัมน์แผนกออก