8. สร้างงบดุล โดยต้องการให้ด้านสินทรัพย์ กับหนี้สินและทุน อยู่คนละหน้ากระดาษ แต่เมื่อใส่คำสั่ง PAG เพื่อให้ขึ้นหน้าใหม่ เมื่อสั่งพิมพ์โปรแกรมกลับไม่ขึ้นหน้าใหม่ให้

 

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

8. สร้างงบดุล โดยต้องการให้ด้านสินทรัพย์ กับหนี้สินและทุน อยู่คนละหน้ากระดาษ แต่เมื่อใส่คำสั่ง PAG เพื่อให้ขึ้นหน้าใหม่ เมื่อสั่งพิมพ์โปรแกรมกลับไม่ขึ้นหน้าใหม่ให้

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เป็นเพราะมีการใส่ในช่อง PC ของบรรทัดคำสั่งขึ้นหน้าใหม่นี้เป็น N