20. สร้างงบการเงินแบ่งเป็นหลายคอลั่ม แต่บางคอลั่มออกตัวเลขบางคอลั่มไม่ออกตัวเลขดูใน GL แล้วแต่ละบัญชีก็มีตัวเลขเคลื่อนไหวปกติ

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

20. สร้างงบการเงินแบ่งเป็นหลายคอลั่ม แต่บางคอลั่มออกตัวเลขบางคอลั่มไม่ออกตัวเลขดูใน GL แล้วแต่ละบัญชีก็มีตัวเลขเคลื่อนไหวปกติ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ คือในส่วนของ ฟิวส์/สูตร บางคอลัมเกิดจากการคีย์เข้าไปเอง แล้วคงเว้นวรรคไม่ถูกต้องตามที่โปรแกรมจะเช็คค่าได้ เลยส่งผลให้บางคอลัมไม่มีตัวเลขออก

 

วิธีแก้ไข ก็ให้ใช้วิธีการเกดลือก ฟิวส์สูตรของโปรแกรมที่เตรียมไว้ให้แล้วอีกครั้งนึง