19. สร้างงบการเงิน  สร้างคอลัมน์  5 คอลัมน์   แต่เวลาพิมพ์ ออกแค่  1 กับ 2

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

 19. สร้างงบการเงิน  สร้างคอลัมน์  5 คอลัมน์   แต่เวลาพิมพ์ ออกแค่  1 กับ 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เนื่องจาก คอลัมน์ ที่  3 ไม่มีช่อง ฟิลด์/สูตรใส่ไว้

 

วิธีแก้ไข ถ้ามีการสร้าง คอลัมน์เยอะ ๆ ต้องใส่ช่อง  ฟิลด์/สูตร ทุกช่อง ถ้ามีการเว้น ช่องหลังจากนี้จะไม่แสดงผล