17.  ดูกระดาษทำการ แบบ Periodic บัญชีสินค้า ไม่มีบรรทัด Beginning กับ Ending รวมยอดเป็นบรรทัดเดียวกันให้ (บันทึกบัญชีแบบ Periodic)

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

17.  ดูกระดาษทำการ แบบ Periodic บัญชีสินค้า ไม่มีบรรทัด Beginning กับ Ending รวมยอดเป็นบรรทัดเดียวกันให้ (บันทึกบัญชีแบบ Periodic)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

เมนูสินค้า ข้อ2 กลุ่มบัญชีสินค้า ใส่รหัสเป็น ST01 แต่ที่เมนูเริ่มระบบ 132 กลับไม่มีกลุ่ม STO1