38. ในโครงสร้างงบการเงินที่เป็น RND การปัดเศษ

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

38. ในโครงสร้างงบการเงินที่เป็น RND การปัดเศษ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ช่องข้อมูลในโครงสร้างงบการเงินที่เป็น RND การปัดเศษ ไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับ  ไม่ได้มีการเขียนโปรแกรมต่อครับ