35.  พิมพ์งบดุลแบบเปรียบเทียบ (งวด 12 ) ยอดกำไรสะสม  ของ ปีปัจจุบันกับปีที่แล้วเป็นยอดเดียวกันแต่งวดที่ 1-11  ออกยอดให้ถูก

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

35.  พิมพ์งบดุลแบบเปรียบเทียบ (งวด 12 ) ยอดกำไรสะสม  ของ ปีปัจจุบันกับปีที่แล้วเป็นยอดเดียวกันแต่งวดที่ 1-11  ออกยอดให้ถูก

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เพราะยอดปีที่แล้วของ บัญชีกำไรสะสม มียอดเครดิตอยู่ในงวดที่ 12  ซึ่งเป็นยอดกำไรของปีที่แล้ว

 

วิธีแก้ไข ให้ลบยอดตัวเลขของยอดปีที่แล้วในงวดที่ 12  ออก มาใส่ในยอดปิดแทน