34. ดูงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบระหว่างยอดปีปัจจุบัน(C1)กับปีที่แล้ว(C2) แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดรวมของรายได้  ต้องการทราบผลต่างของเปอร์เซ็นต์ระหว่างยอดปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

34. ดูงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบระหว่างยอดปีปัจจุบัน(C1)กับปีที่แล้ว(C2) แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อยอดรวมของรายได้  ต้องการทราบผลต่างของเปอร์เซ็นต์ระหว่างยอดปีปัจจุบันกับปีที่แล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้กำหนดฟิลด์/สูตรแต่ละคอลัมน์ดังนี้

ฟิลด์/สูตรคอลัมน์ที่ 3 เป็น C1*100/ยอดรวมของรายได้ ณ งวดที่ต้องการเรียกดู   แสดงผลเป็น N

ฟิลด์/สูตรคอลัมน์ที่ 4 เป็น C2*100/ยอดรวมของรายได้ ณ งวดที่ต้องการเรียกดู   แสดงผลเป็น N

ฟิลด์/สูตรคอลัมน์ที่ 5 เป็น C3-C4   แสดงผลเป็น Y

 

หมายเหตุ ยอดรวมของรายได้ จะเปลี่ยนไปตามงวดที่เรียกดู