31. ลูกค้าสงสัยว่าใช้โปรแกรม V1.0 ชุดภาษาไทย ดูงบการเงินเป็นภาษาไทย แต่ทำไมวันที่เป็นภาษาอังกฤษ

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

31. ลูกค้าสงสัยว่าใช้โปรแกรม V1.0 ชุดภาษาไทย ดูงบการเงินเป็นภาษาไทย แต่ทำไมวันที่เป็นภาษาอังกฤษ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เป็นเพราะลูกค้ากำหนดค่าเริ่มต้นระบบปีที่ใช้ เป็น คริสตศักราช