29. สร้างงบการเงิน งบกำไรขาดทุน ลูกค้าตองการให้รายได้ (หมวด 4 ) ถ้ายอดเป็นบวกให้ออกเป็นรายได้แต่ถ้ายอดเป็นลบให้ไปออกใน คชจ.(ทำเหมือนบัญชีเงินเบิกเกิน) แต่ลูกค้าตองการดึงเป็นบัญชีคุม ไม่สามารถทำได้

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

29. สร้างงบการเงิน งบกำไรขาดทุน ลูกค้าตองการให้รายได้ (หมวด 4 ) ถ้ายอดเป็นบวกให้ออกเป็นรายได้แต่ถ้ายอดเป็นลบให้ไปออกใน คชจ.(ทำเหมือนบัญชีเงินเบิกเกิน) แต่ลูกค้าตองการดึงเป็นบัญชีคุม ไม่สามารถทำได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ ถ้าดึงเป็นบัญชีคุม โปรแกรมจะไม่ได้เอายอดคงเหลือของแต่ละด้านมาออก แต่จะเอายอดคงเหลือสุทธิมาออก  ถ้าต้องการลูกค้าต้องดึงเป็นบัญชีย่อยมาทีละเลขที่บัญชี แล้วด้านรายได้ให้ออกเฉพาะ ค่า + ด้าน คชจ. ให้ออกเฉพาะ ค่า -  แล้วก้อเอาผลรวมของบัญชีย่อยมาออกในงบแทน