28. หน้าจอสร้างงบการเงิน  ถ้ามีการกำหนด ช่องข้อมูลเป็น  TXT แล้วช่อง  PC กำหนด  Z  มีผลทำให้บรรทัด   TXT  นั้นไม่แสดงออกมา  

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

28. หน้าจอสร้างงบการเงิน  ถ้ามีการกำหนด ช่องข้อมูลเป็น  TXT แล้วช่อง  PC กำหนด  Z  มีผลทำให้บรรทัด   TXT  นั้นไม่แสดงออกมา  

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ  เพราะ Z จะทำการเช็คค่าตัวเลขด้านหลังของข้อมูลบรรทัดดังกล่าว ถ้าไม่ตัวเลขก็จะไม่แสดงออก