1.  วิธีการตรวจสอบงบดุลกรณีที่ยอดไม่ดุล สำหรับ Perpetual และ Periodic

Navigation:  ระบบบัญชี > งบการเงิน >

1.  วิธีการตรวจสอบงบดุลกรณีที่ยอดไม่ดุล สำหรับ Perpetual และ Periodic

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

แบบ Perpetual                          

สิ่งที่ควรตรวจสอบ

1.ตรวจสอบรอบบัญชี

2.จัดเรียงข้อมูล

3.คำนวณยอดเปลี่ยนแปลงด้านบัญชี

4.ตรวจสอบ 5A1, 5A2 ต้องไม่มีเอกสาร error

5.ตรวจผังบัญชี ต้องไม่มี *

6.งบทดลองวันที่ 1/1  หรือยอดต้นปี ต้อง balance

 

ด้านสินทรัพย์

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 1 + เงินฝากกระแสรายวันที่ติดลบ =   จะได้ยอดสินทรัพย์ที่ถูกต้องในงบดุล

**(เพราะเงินฝากกระแสรายวัน ถูกหักจากรายละเอียดประกอบงบแล้ว แต่ในงบจะโชว์ในส่วนหนี้สินไม่ได้โชว์ในส่วนของทรัพย์สิน จึงต้องบวกกลับ)**

 

ด้านหนี้สินและทุน

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 2 +เงินฝากกระแสรายวันที่ติดลบ =   จะได้ยอดหนี้สินที่ถูกต้องในงบดุล

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 3

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 4

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 5

       

แบบ periodic

สิ่งที่ควรตรวจสอบ

1.ตรวจสอบรอบบัญชี

2.จัดเรียงข้อมูล

3.คำนวณยอดเปลี่ยนแปลงด้านบัญชี

4.ตรวจสอบ 5A1, 5A2 ต้องไม่มีเอกสาร error

5.ตรวจผังบัญชี ต้องไม่มี *

6.งบทดลองวันที่ 1/1 ต้อง balance

7.บัญชีสินค้ายอดต้นปีตัวเลขใน ข้อ.3 = บัญชี ข้อ.5

8.ดูบัญชีแยกประเภทบัญชีสินค้าต้องไม่มีการเดินรายการ

                             

ด้านสินทรัพย์

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 1 + เงินฝากกระแสรายวันที่ติดลบ - ยอดสินค้าต้นปีในเมนูบัญชี ข้อ.3  + ยอดสินค้าปลายปีของงวดที่ดู ในเมนูบัญชี ข้อ .5 =   จะได้ยอดสินทรัพย์ที่ถูกต้อง

**(เพราะเงินฝากกระแสรายวัน ถูกหักจากรายละเอียดประกอบงบแล้ว แต่ในงบจะโชว์ในส่วนหนี้สินไม่ได้โชว์ในส่วนของทรัพย์สิน จึงต้องบวกกลับ

ส่วนบัญชีสินค้า ในงบจะใช้เป็น  INV ที่จะใช้ตัวเลขจากเมนูบัญชี ข้อ .5 จึงต้องบวกกลับ แต่ต้อง หัก ยอดจากบัญชีแทน  )**

       

ด้านหนี้สินและทุน

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 2  + เงินฝากกระแสรายวันที่ติดลบ =   จะได้ยอดหนี้สินที่ถูกต้องในงบดุล

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 3

v ดูรายละเอียดประกอบงบหมวด 4

v ส่วนยอดด้านค่าใช้จ่าย ต้องหายอดของต้นทุนขายตามโครงสร้างงบ แต่บัญชีค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ดูรายละเอียดประกอบงบได้

 

*** สินทรัพย์  =  หนี้สิน+ทุน***