9.  ซื้อรถยนต์เกิน 1 ล้านแต่ต้องการให้รายงานทรัพย์สินถูกต้อง เพราะถ้าใส่ราคาทุน 1,000,000 ราคาซาก 200,000 โปรแกรมคิดค่าเสื่อมต่อเดือนถูกต้อง แต่มีผลทำให้รายงานทรัพย์สินยอดยกมาไม่ถูกต้อง ดังรูปด้านล่าง

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

9.  ซื้อรถยนต์เกิน 1 ล้านแต่ต้องการให้รายงานทรัพย์สินถูกต้อง เพราะถ้าใส่ราคาทุน 1,000,000 ราคาซาก 200,000 โปรแกรมคิดค่าเสื่อมต่อเดือนถูกต้อง แต่มีผลทำให้รายงานทรัพย์สินยอดยกมาไม่ถูกต้อง ดังรูปด้านล่าง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

วิธีประยุกต์

ให้สร้างรหัสทรัพย์สินเป็น CAR1        ราคาทุน         1,000,000.-        ราคาซาก 1.-

 

car-01

 

CAR2              ราคาทุน                 200,000.-            ราคาซาก         0.-   ใส่ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา   200,000.-  เพื่อไม่ให้คิดค่าเสื่อมราคา

 

car-02

 

ผลการประยุกต์ ทำให้การคำนวณยอดค่าเสื่อมราคาถูกต้อง ในรายงานทรัพย์สินถูกต้อง

 

ass03

 

 

 

วิธีที่เดิม จะมีปัญหาเรื่องยอดในรายงานไม่ถูกต้อง

 

ass01

 

 

 

ass02