13. ในหน้าจอ ทะเบียนทรัพย์สิน คอลัมน์ 'ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง และ คำนวณเองถึงวันที่' ใช้สำหรับ

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

13. ในหน้าจอ ทะเบียนทรัพย์สิน คอลัมน์ 'ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง และ คำนวณเองถึงวันที่' ใช้สำหรับ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ใช้ในกรณีที่เริ่มใช้โปรแกรม Express กลางรอบบัญชี ดังนั้นจึงต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินแต่ละตัว

จากต้นรอบบัญชีนั้น ถึงวันที่ก่อนที่จะเริ่มใช้โปรแกรม Express โดยป้อนยอดเงินค่าเสื่อมที่คำนวณได้ไว้ในช่อง 'ค่าเสื่อมที่คำนวณ' และป้อนวันสุดท้ายที่คำนวณค่าเสื่อมไว้ที่ช่อง 'คำนวณเองถึงวันที่' ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรมคำนวณค่าเสื่อมต่อจากวันที่ระบุตรงนี้ (แต่ถ้าใช้โปรแกรม Express ตั้งแต่ต้นรอบบัญชี ก็ไม่ต้องป้อนยอดเงินในช่อง 'ค่าเสื่อมที่คำนวณเอง ' และโปรแกรมจะข้ามช่องคำนวณเองถึงวันที่ไปเลย)

สำหรับค่าเสื่อมสะสมที่คำนวณมาตั้งแต่วันที่เริ่มใช้ทรัพย์สิน จนถึงวันเริ่มรอบบัญชี ให้ป้อนไว้ในช่อง ' ค่าเสื่อมสะสม'