12. สินทรัพยถาวร ตองกำหนดมูลค่าซากไว้ เพราะอะไร

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

12. สินทรัพยถาวร ตองกำหนดมูลค่าซากไว้ เพราะอะไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ต้องกำหนดค่าซากไว้เสมอ เพราะกฏหมายห้ามไม่ให้ ตัดค่าเสื่อมจนหมด จะต้องเหลือติดบัญชีไว้อย่างน้อย 1 บาท