20.  ลูกค้าทำการซื้อสินทรัพย์มาใหม่ แล้วต้องการให้โปรแกรมคิดค่าเสื่อม

ให้หมดภายในปีนั้น คือคิดค่าเสื่อม 100%

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

20.  ลูกค้าทำการซื้อสินทรัพย์มาใหม่ แล้วต้องการให้โปรแกรมคิดค่าเสื่อม

ให้หมดภายในปีนั้น คือคิดค่าเสื่อม 100%

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

วิธีแก้ไข ในตัวโปรแกรมทำได้ โดยต้องเลือกวิธีคิดค่าเสื่อมราคาเป็น คิดค่าเสื่อมต่อปีเอง แล้วต้องไปป้อนค่าเสื่อมใน tab ของค่าเสื่อมรายเดือนเอง