19. ค่าเสื่อมราคามีการลงบัญชีแยกแผนก แต่มีเลขที่บัญชีค่าเสื่อมราคา

บางตัวไม่ลงแยกแผนกให้ เช็คที่เมนู บัญชี ข้อ B รายการทรัพย์สินก็มี

การกำหนดแผนกไว้ รวมทั้งที่ผังบัญชี ก็กำหนดแยกแผนกเป็น Y

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

19. ค่าเสื่อมราคามีการลงบัญชีแยกแผนก แต่มีเลขที่บัญชีค่าเสื่อมราคา

บางตัวไม่ลงแยกแผนกให้ เช็คที่เมนู บัญชี ข้อ B รายการทรัพย์สินก็มี

การกำหนดแผนกไว้ รวมทั้งที่ผังบัญชี ก็กำหนดแยกแผนกเป็น Y

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เริ่มระบบ ข้อ 7 กำหนดแผนก รหัสแผนกที่กรอกไว้ที่รายการทรัพย์สินหายไป ให้แก้ไขโดยการเพิ่มรหัสแผนกนั้น และตอบช่องแผนกเป็น Y แล้วกลับไปที่หน้ารายการทรัพย์สิน

กดปุ่ม คิดค่าเสื่อม + ลงบัญชีทั้งแฟ้ม