2.   พิมพ์ใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ ในส่วนของ “สรุป” ยอดเช็ครับในมือ ด้านหลังจะขึ้น <-------- ยอดไม่ถูกต้อง

Navigation:  ระบบขาย > การพิมพ์ในลูกหนี้ >

2.   พิมพ์ใบตรวจสอบวงเงินสินเชื่อ ในส่วนของ “สรุป” ยอดเช็ครับในมือ ด้านหลังจะขึ้น <-------- ยอดไม่ถูกต้อง

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ มีการเขียนรายงานตรวจสอบยอดรวมเงินของเช็ครับในมือ จากหน้าจอรายละเอียดลูกค้า เปรียบเทียบกับยอดรวมเช็คเช็คในมือจากในรายงาน ถ้าไม่เท่ากันก็จะมีข้อความนี้แจ้ง

เนื่องจากยอดเงินหน้าเช็คในรายงานจะเป็นยอดเงินที่หักค่าธรรมเนียมแล้ว ซึ่งเกิดจากกรณีมีการนำฝากเช็คแล้วบันทึกค่าธรรมเนียมด้วย (ที่ทะเบียนเช็ครับเช็คใบนี้มีสถานเป็น “เช็ครอเรียกเก็บ”)

 

  armas_cal