7.  เพิ่มรายละเอียดลูกค้าใหม่ แต่ช่องบัญชีที่ให้กำหนดกับขึ้นเป็นบัญชีเช็ครับล่วงหน้าเสมอ

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

7.  เพิ่มรายละเอียดลูกค้าใหม่ แต่ช่องบัญชีที่ให้กำหนดกับขึ้นเป็นบัญชีเช็ครับล่วงหน้าเสมอ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ     เริ่มระบบ  ข้อ. 5 กำหนดการเชื่อมต่อบัญชี  ข้อ. 2 กำหนดบัญชีเพื่อลงรายวัน  กำหนดบัญชีลูกหนี้

เป็นเลขที่บัญชีเช็ครับล่วงหน้าไว้

 

วิธิแก้ไข ให้เปลี่ยนเป็นเลขที่บัญชีลูกหนี้การค้า