6.  มีการแยกเลขที่บัญชีของลูกหนี้รายตัวแต่ละรายเอาไว้แต่ต้อง

การรวมเลขที่บัญชีให้เป็นเลขที่บัญชีลูกหนี้การค้าเพียงตัวเดียวโดนต้องการ

ให้เอกสารต่างที่มีการคือรายการไปแล้วมีการลงบัญชีย้อนหลังให้ด้วย

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

6.  มีการแยกเลขที่บัญชีของลูกหนี้รายตัวแต่ละรายเอาไว้แต่ต้อง

การรวมเลขที่บัญชีให้เป็นเลขที่บัญชีลูกหนี้การค้าเพียงตัวเดียวโดนต้องการ

ให้เอกสารต่างที่มีการคือรายการไปแล้วมีการลงบัญชีย้อนหลังให้ด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

วิธีแก้ไข ให้ไปเพิ่มเลขที่บัญชีลูกหนี้การค้า แล้วไปเปลี่ยนเลขที่บัญชีของลูกหนี้รายตัวในรายละเอียดลูกค้า

ให้เป็นเลขที่บัญชีลูกหนี้การค้า  แล้วทำการสั่งลงบัญชีใหม่