5.  ยอดยกมาของลูกหนี้ผิด จะแก้ไขอย่างไร

Navigation:  ระบบขาย > ลูกหนี้ >

5.  ยอดยกมาของลูกหนี้ผิด จะแก้ไขอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ เพราะว่าคีย์บิลคงค้างไม่ถูกต้อง

 

วิธีแก้ไข ให้เข้าไปแก้ไขรายการที่ผิดในเมนูการเงิน ข้อ 1. รับเงิน ข้อ 6. บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง  แต่ถ้าหากรายการลูกหนี้คงค้างบันทึกไว้ถูกต้องแล้ว แต่ยอดรวมของหนี้ยกมาไม่ตรงกับ 'ยอดต้นปี' ในหน้าจอรายละเอียดลูกค้า ก็ให้ไปแก้ไขที่หน้าจอรายละเอียดลูกค้า จากนั้นให้สั่งคำนวณยอดลูกหนี้รหัสนั้นใหม่