2.  ต้องการทำเช็คคืน และนำฝากธนาคาร เพื่อดู Statement ได้ด้วยจะทำอย่างไร

Navigation:  ระบบการเงิน > ประยุกต์การใช้งาน >

2.  ต้องการทำเช็คคืน และนำฝากธนาคาร เพื่อดู Statement ได้ด้วยจะทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

1.สร้างรหัสธนาคาร ที่เมนูการเงิน ข้อ 3. ธนาคาร ข้อ 7. รายละเอียดบัญชีเงินฝาก ขึ้นใหม่ โดยกำหนดเลขที่บัญชี เป็น "ลูกหนี้เช็คคืน"

2.นำเช็คคืนไปผ่านโดยเลือกรหัสธนาคารในขั้นตอนที่1  โปรแกรมจะบันทึกบัญชี

เดบิท ลูกหนี้เช็คคืน

เครดิต เช็ครับล่วงหน้า

3.บันทึกการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก เลือก "โอนเงินระหว่างบัญชี" โอนจากบัญชี ให้เลือกเป็นรหัสธนาคารจากที่นำผ่านเช็ค ส่วนโอนเข้าบัญชี เลือกเป็นธนาคารที่ต้องการดู Statement โปรแกรมจะบันทึกบัญชี

เดบิท เงินฝากธนาคาร

เครดิต ลูกหนี้