1.  ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรส สำหรับธุรกิจผลิตที่สามารถตรวจสอบข้อมูล สต๊อกสินค้าของงานระหว่างทำได้

Navigation:  ระบบสินค้า > ประยุกต์การใช้งาน >

1.  ขั้นตอนในการประยุกต์ใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรส สำหรับธุรกิจผลิตที่สามารถตรวจสอบข้อมูล สต๊อกสินค้าของงานระหว่างทำได้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ขั้นตอนการทำงาน

o        ตั้งรหัสกลุ่มบัญชีสินค้า ที่เมนูเริ่มระบบ ข้อ 1.3.2 กำหนดกลุ่มบัญชี เป็น 3 กลุ่ม

 คือ 1 .กลุ่มบัญชีวัตถุดิบ 2. กลุ่มบัญชีงานระหว่างทำ 3. กลุ่มบัญชีสินค้าสำเร็จรูป

o        ตั้งรหัสสินค้า ที่เมนูสินค้าข้อ 2 . โดยกำหนดสินค้าตามกลุ่มข้างต้น

o        เมื่อซื้อวัตถุดิบเข้ามาจากนั้นทำรายการเบิกวัตถุดิบออก และทำรับเข้าสินค้าระหว่างทำในหน้าจอเดียวกัน        โดยทำจากเมนูสินค้าประจำวัน/ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า เวลาที่เบิกวัตถุดิบออก ใส่ติดลบ        และรับสินค้าระหว่างทำ  ใส่ตัวเลขปกติ  โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้

แบบ Perpetual

แบบ Periodic

เดบิท บัญชีงานระหว่างทำ

เครดิต  บัญชีวัตถุดิบ

ไม่มีการบันทึกบัญชี

o        เมื่อผลิตสินค้าเสร็จก็จะมีการรับสินค้าสำเร็จรูปเกิดขึ้น จะทำรายการที่เมนูสินค้าประจำวัน>ปรับปรุงเพิ่มลดสินค้า> รับสินค้าสำเร็จรูปและลดยอดงานระหว่างทำ โดยกรอกตัวเลขติดลบสำหรับงานระหว่างทำ และใส่ตัวเลขปกติที่สินค้าสำเร็จรูป          โดยโปรแกรมจะบันทึกบัญชีดังนี้

แบบ Perpetual                                แบบ Periodic

เดบิท บัญชีสินค้าสำเร็จรูป                        ไม่มีการบันทึกบัญชี

      เครดิต บัญชีงานระหว่างทำ

 หมายเหตุ

       ในการกรอกตัวเลขสินค้าในเมนูปรับปรุงเพิ่ม/ลดสินค้านั้น จำนวนสินค้าต้องเท่ากันและควรกรอก

รายการติดลบก่อนเพื่อให้ทราบมูลค่าทุน ส่วนในการดูรายงานสินค้าระหว่างทำสำหรับการบันทึกบัญชี

แบบ Perpetual นั้นสามารถดูได้ที่รายงานสินค้าต่าง ๆ และรายงานบัญชี แต่การบันทึกบัญชีแบบ Periodic จะดูได้จากรายงานสินค้าเท่านั้น