2.  รับเงินมัดจำล่วงหน้ามาแล้ว ภายหลังมีการคืนเงินสดที่รับมัดจำไว้ จะมีวิธีการทำงานในโปรแกรมอย่างไร

 

Navigation:  ระบบขาย > รับเงินมัดจำ >

2.  รับเงินมัดจำล่วงหน้ามาแล้ว ภายหลังมีการคืนเงินสดที่รับมัดจำไว้ จะมีวิธีการทำงานในโปรแกรมอย่างไร

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1. ในกรณีที่ไม่มี VAT หรือไม่ต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า

วิธีแก้ไข

·  ปรับปรุงที่สมุดรายวันได้โดยตรง แล้วไปแก้ไขในหน้าที่ 2 ของใบรับมัดจำ (ควรอ้างถึงเอกสารที่ตัดไว้ด้วย โดย Ctrl+F7     ใส่เลขที่เอกสาร ที่ทำการปรับปรุงในรายวัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

·  หรืออีกวิธี คือให้สร้างรหัสรายได้อื่นๆ โดยตั้งชื่อรายละเอียดรายได้เป็นคืนเงินมัดจำและผูกเลขที่บัญชีที่บรรทัดรายได้     เป็นบัญชีเงินสด

·  เปิดบิลขายสดปกติโดยอ้างเอกสาร AI (รับเงินมัดจำ) และเลือกรายการสินค้าเป็น รหัสรายได้ด้านบนเวลาโปรแกรมลงบัญชี

เดบิท บัญชีรายได้รับล่วงหน้า และ เครดิต บัญชีเงินสด                

2. ในกรณีที่ต้องออกเอกสารใบกำกับภาษีให้กับลูกค้า (กรณีมี VAT)

วิธีแก้ไข

·  ให้สร้างรหัสรายได้อื่นๆ โดยตั้งชื่อรายละเอียดรายได้เป็นคืนเงินมัดจำและผูกเลขที่บัญชีรายได้ไว้กับ บัญชีรายได้รับล่วงหน้า     แล้วไปทำการเปิดใบลดหนี้ (หรืออาจสร้างเมนูย่อยเพิ่มขึ้นมาสำหรับการคืนมัดจำ) โดยเลือกประเภทใบลดหนี้เป็นจ่ายคือเป็นเงินสด   หลังจากนั้นให้กลับไปแก้ไขที่เอกสารรับมัดจำในหน้าที่ 2 ให้ถูกต้อง