8.  รถยนต์ที่ซื้อมาราคาเกิน 1 ล้าน สรรพากรกำหนดว่า ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามยอดจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้าน ส่วนที่เกินมูลค่า จะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับตอนทำงบส่งสรรพากรด้วย

Navigation:  ระบบบัญชี > ทรัพย์สิน >

8.  รถยนต์ที่ซื้อมาราคาเกิน 1 ล้าน สรรพากรกำหนดว่า ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามยอดจริง แต่ไม่เกิน 1 ล้าน ส่วนที่เกินมูลค่า จะต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายบวกกลับตอนทำงบส่งสรรพากรด้วย

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ม.ค. ซื้อรถยนต์ราคา 1,500,000.- บาท อายุการใช้งาน 5 ปี 20% เพราะฉะนั้นในเดือนแรกให้ลงบัญชีดังนี้

เดบิท        ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ                16,986.30  (1,000,000 * 20% *31 /365)

เครดิต                ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ        16,986.30

เดบิท        ค่าใช้จ่ายบวกกลับ                8,493.15 (500,000 * 20% * 31 /365)

เครติด                ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ         8,493.16

 

หมายเหตุ        การกรอกข้อมูลสำหรับโปรแกรม คลิ๊ก