3.  ต้องการเปลี่ยนประเภทบัญชีย่อย ให้เป็นบัญชีคุมแต่แก้ไขไม่ได้ ทั้งที่ไม่มีการเดินรายการ เพราะดูจากรายงานแยกประเภท ก็ไม่มีการเคลื่อนไหว

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

3.  ต้องการเปลี่ยนประเภทบัญชีย่อย ให้เป็นบัญชีคุมแต่แก้ไขไม่ได้ ทั้งที่ไม่มีการเดินรายการ เพราะดูจากรายงานแยกประเภท ก็ไม่มีการเคลื่อนไหว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

สาเหตุ   โปรแกรมเป็น Version 1.5 ซึ่งไม่ได้ ผ่านบัญชี ทำให้ดูแยกประเภทแล้วไม่มีรายการ

ซึ่งจริง ๆแล้วบัญชีดังกล่าวมีการเดินรายการไปแล้ว จึงไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าดูรายงาน

บัญชี 523 เรียงตามเลขที่บัญชี  ก็จะเห็นว่ามีการเดินรายการแล้ว