6. ต้องการลบเลขที่บัญชีในผังบัญชีทิ้ง แต่ไม่สามารถลบได้ โดยโปรแกรมฟ้องว่ายังมียอดคงเหลืออยู่ ทั้งๆ ที่เมื่อพิมพ์รายงานแยกประเภท ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวที่บัญชีดังกล่าวนี้แล้ว

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

6. ต้องการลบเลขที่บัญชีในผังบัญชีทิ้ง แต่ไม่สามารถลบได้ โดยโปรแกรมฟ้องว่ายังมียอดคงเหลืออยู่ ทั้งๆ ที่เมื่อพิมพ์รายงานแยกประเภท ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวที่บัญชีดังกล่าวนี้แล้ว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ยังมียอดยกมาของเลขที่บัญชีนี้อยู่ที่เมนูยอดยกมา (เมนูบัญชี ข้อ 3.1)