4.  ความหมายของตัวอักษร M ในช่องแยกแผนกในเมนูผังบัญชีคืออะไร และถ้าลูกค้าไม่ได้กำหนดแผนกไว้ จะมีผลอย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

4.  ความหมายของตัวอักษร M ในช่องแยกแผนกในเมนูผังบัญชีคืออะไร และถ้าลูกค้าไม่ได้กำหนดแผนกไว้ จะมีผลอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

จะต้องระบุแผนกทุกครั้งที่อ้างถึงเลขที่บัญชีนี้ในการเดินรายการ , หากไม่กำหนดแผนก ก็จะสามารถข้ามช่องแผนกไปได้ (คือไม่ต้องระบุแผนก)