9. ต้องการแก้ไขหมวดบัญชีจากหมวดสินทรัพย์ ให้เป็นหนี้สิน แต่โปรแกรมข้ามช่องหมวดบัญชีไป โดยไม่ยอมให้แก้ไข จะต้องทำอย่างไร

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

9. ต้องการแก้ไขหมวดบัญชีจากหมวดสินทรัพย์ ให้เป็นหนี้สิน แต่โปรแกรมข้ามช่องหมวดบัญชีไป โดยไม่ยอมให้แก้ไข จะต้องทำอย่างไร

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ต้องแก้ไขเลขที่บัญชีคุมให้อยู่ในหมวดหนี้สินก่อน แล้วจึงย้อนกลับมาแก้ไขหมวดบัญชีอีกครั้ง