8. กรณีที่ต้องการใช้แผนกในโปรแกรมสำหรับควบคุมระบบการทำงานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี แต่เมื่อตอบ Y ในผังบัญชีจะทำให้แผนกทั้งหมดที่มีอยู่ ปรากฏขึ้นมาให้เลือกด้วย ขณะที่บันทึกรายการในสมุดรายวัน ทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสบันทึกบัญชีผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากอาจจะเลือกแผนกผิด ทำอย่างไร จึงจะทำให้โปรแกรมแสดงเฉพาะแผนกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีขึ้นมาให้เพียงอย่างเดียว

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

8. กรณีที่ต้องการใช้แผนกในโปรแกรมสำหรับควบคุมระบบการทำงานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชี แต่เมื่อตอบ Y ในผังบัญชีจะทำให้แผนกทั้งหมดที่มีอยู่ ปรากฏขึ้นมาให้เลือกด้วย ขณะที่บันทึกรายการในสมุดรายวัน ทำให้ผู้ใช้งานมีโอกาสบันทึกบัญชีผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากอาจจะเลือกแผนกผิด ทำอย่างไร จึงจะทำให้โปรแกรมแสดงเฉพาะแผนกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีขึ้นมาให้เพียงอย่างเดียว

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

กำหนดที่หน้าจอเริ่มระบบ ข้อ 7. กำหนดแผนก ตอบ N (ปล่อยว่างไม่ได้) สำหรับแผนกที่ไม่ต้องการนำมาใช้ในระบบบัญชี