10. ในเมนูบันทึกยอดยกมา (เมนูบัญชี 3.1)  ไม่มีเลขที่บัญชีแสดงขึ้นมา แต่ในผังบัญชีมี

Navigation:  ระบบบัญชี > ผังบัญชี/ยอดยกมา >

10. ในเมนูบันทึกยอดยกมา (เมนูบัญชี 3.1)  ไม่มีเลขที่บัญชีแสดงขึ้นมา แต่ในผังบัญชีมี

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ให้คำนวณยอดเปลี่ยนแปลงใหม่ ที่เมนูบัญชี ข้อ A. โดยใส่ งวด 1ถึง 1 โปรแกรมจะทำการดึงเลขที่บัญชีในผังบัญชีมาแสดง