7. ในแบบฟอร์มใบต่อ ภงด.2 เวลาสั่งพิมพ์ต้นฉบับภงด.2 ออกมาแล้วยอดรวมในส่วนของใบช่วยกรอกจะไม่รวมยอดให้

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

7. ในแบบฟอร์มใบต่อ ภงด.2 เวลาสั่งพิมพ์ต้นฉบับภงด.2 ออกมาแล้วยอดรวมในส่วนของใบช่วยกรอกจะไม่รวมยอดให้

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

    วิธีแก้ไข เวลากรอกรายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่ายต้อง กรอก กลุ่ม(สำหรับภงด.2) ลงไปด้วย ถึงจะออกยอดรวมให้  

กลุ่มมีดังนี้   1.  เงินได้ตามมาตรา 40(3) ค่าแห่งสิทธิ์ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ฯลฯ

2.  เงินได้ตามมาตรา 40(4) (ก) ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพัธบัตร ดอกเบี้ยตั๋วเงิน

3.  เงินได้ตามมาตรา 40(4) (ข) เงินปันผล ฯลฯ

4.  เงินได้ตามมาตรา 40(4) (ช) เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น ฯลฯ

5.  เงินได้ตามมาตรา 40(4) อื่นๆ