9.  หน้าจอใบสั่งขาย ลูกค้าใส่ประเภท vat ที่รายการสินค้าเอง โดยใส่ vat เป็น 0 เมื่อนำใบสั่งขายมาอ้างในใบขายเชื่อ โปรแกรมไม่มองประเภท vat ที่รายการสินค้าที่เราใส่ไว้จึงทำให้ vat ในขายเชื่อไม่ถูกต้อง

 

Navigation:  ระบบขาย > ใบสั่งขาย >

9.  หน้าจอใบสั่งขาย ลูกค้าใส่ประเภท vat ที่รายการสินค้าเอง โดยใส่ vat เป็น 0 เมื่อนำใบสั่งขายมาอ้างในใบขายเชื่อ โปรแกรมไม่มองประเภท vat ที่รายการสินค้าที่เราใส่ไว้จึงทำให้ vat ในขายเชื่อไม่ถูกต้อง

 

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

เนื่องจาก ใบสั่งขายเป็นไฟล์ oesoit แต่ขายเชื่อเป็น stcrd คนละไฟล์กัน แก้โดยโปรแกรมไม่ได้

 

วิธีแก้ไข

1. ให้แยกประเภท vat ที่รายการสินค้าก็จะไม่เกิดปัญหานี้ แต่จะมีปัญหาที่ไม่มี

   ช่องหักเงินมัดจำ   ต้องสร้างสินค้าบริการผูกเงินมัดจำแล้วคีย์ในบิลขายแทน

2.  ต้องใส่ประเภท vat ที่รายการสินค้าเองอีกครั้ง