6.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    กรณี  3 ออกให้ครั้งเดียวในโปรแกรม  คำนวณยอดดังนี้  (ค่าบริการ 20,000 บาท)

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >

6.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย    กรณี  3 ออกให้ครั้งเดียวในโปรแกรม  คำนวณยอดดังนี้  (ค่าบริการ 20,000 บาท)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สูตรคำนวณ = (จำนวนเงินที่จะคำนวณภาษี+ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)*อัตราภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย )

1.    = (20,000*3/100=600)                ***ออกให้                        

2.    =(20,000+600)*3/100=618        *** หักจากลูกค้า 18 บาท(618-600)

 

การบันทึกบัญชี

1.กรณีหักจากผู้รับเงิน 3%

เดบิท ค่าบริการ        20,600

         เครดิต        ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย                             618

                 เงินสด                                             19,982        

 

2. กรณีผู้รับเงิน ต้องการเงินเต็ม 20,000

เดบิท  ค่าบริการ        20,000

         เครดิต        เงินสด                        20,000

เดบิท ค่าบริการ        618

         เครดิต ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย                618

3% ที่เราจะต้องหักจากผู้รับเงิน ก็ต้องมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายแทน เนื่องจากผู้รับเงินต้องการเงินเต็ม 20,000 บาท