7. ความหมายภาษีมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ

Navigation:  ระบบการเงิน > ภาษีมูลค่าเพิ่ม >

7. ความหมายภาษีมูลค่าเพิ่มต่าง ๆ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

ภ.พ. 30        แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน อัตราร้อยละ 10,7 หรือ ร้อยละ 0 ใช้ยื่นแสดงรายการและชำระภาษี โดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ในแต่ละเดือนภาษี

ยื่น        ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

แบบภ.พ.30 :        ใช้เป็นคำร้องของคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ในตัว

 

ภ.พ. 36        แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับ

1.ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาประกอบกิจการในราชอาณาจักร

เป็นการชั่วคราว หรือ ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการจากต่างประเทศ

2. ผู้รับโอนสินค้าหรือ รับโอนสิทธิในการรับบริการที่ได้เสียภาษีในอัตราร้อยละ0

3. ผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ประกอบการจดทะเบียน

 ยื่น :        แบบนำส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

ข้อยกเว้น - การประกอบกิจการต่อไปนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

·การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร เช่น ข้าว ข้าวโพด ปอ มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ เป็นต้น (หากจะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้)

·การขายสัตว์ทั้งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตภายในราชอาณาจักร เช่น โค กระบือ ไก่หรือเนื้อสัตว์ กุ้ง ปลา เป็นต้น (หากจะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้)

·การขายปุ๋ย (หากจะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้)

·การขายปลาป่น อาหารสัตว์ (หากจะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้)

·การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ เพื่อบำรุงรักษาป้องกัน ทำลายหรือกำจัดศัตรูหรือโรคของพืชและสัตว์ (หากจะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้)

·การขายหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือตำราเรียน (หากจะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้)**จะเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้

·การนำเข้าพืชผลเกษตร สัตว์ ปุ๋ย ปลาป่น อาหารสัตว์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ นิตยสาร ตำราเรียน ดังกล่าวข้างต้น.

·การให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน

·การให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ อย่างไรก็ดี หากเป็นการให้บริการขนส่งโดยอากาศยาน และการให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ ผู้ประกอบการมีสิทธิเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มได้

·การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางบกและทางเรือซึ่งมิใช่เรือเดินทะเล

·การให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลทางราชการและเอกชน

·การให้บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์

·การให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่น

·การให้บริการประกอบโรคศิลปะ การสอบบัญชี การว่าความ

·การให้บริการของนักแสดงสาธารณะ

·การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะและวัฒนธรรม ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี

·การ ให้บริการวิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องมีลักษณะการประกอบกิจการตามที่กรมสรรพากรกำหนด คือ ต้องเป็นการวิจัยหรือบริการทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาสังคมศาสตร์ แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทำในทางธุรกิจ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือมูลนิธิ

·การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน

·การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์

·การขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือการสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่งไม่นำผลกำไรไปจ่ายในทางอื่น

·การบริจาคสินค้าให้แก่สถานพยาบาล และสถานศึกษาของทางราชการ หรือให้แก่องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาลและสถานศึกษาอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

·การขายบุหรี่ซิกาแรต ที่ผลิตโดยโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ซึ่งผู้ขายเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

·การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล สลากออมสินของรัฐบาล และสลากบำรุงสภากาชาดไทย

·การขายแสตมป์ไปรษณีย์ แสตมป์อากร หรือแสตมป์อื่นของรัฐบาล องค์การของรัฐบาลเฉพาะที่ยังไม่ได้ใช้ในราคาที่ไม่เกินมูลค่าที่ตราไว้

·การให้บริการสีข้าว

 

ข้อยกเว้น - การประกอบกิจการต่อไปนี้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งมีสิทธิได้รับภาษีซื้อคืนทั้งหมด

·การส่งออกสินค้าไปนอกประเทศ หรือเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออก

·ร้านค้าปลอดอากร

·การส่งออกบริการ ได้แก่ การรับจ้างทำของให้ต่างประเทศ โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ

·การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศทางเครื่องบินหรือเรือเดินทะเล

·การขายสินค้าหรือบริการให้หน่วยราชการตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

·การขายสินค้าหรือบริการให้องค์การสหประชาชาติ สถานทูต