775.  รายงานวิเคราะห์การขาย 775 พิมพ์รายละเอียดติ๊กถูกไว้ ปรากฏว่ามีสินค้าอยู่หนึ่งตัว เปิด IV001 ยอดมูลค่าขายเป็น 1542.05 และมี SR001 รับคืนทั้งจำนวน แต่มูลค่าขายกลับเป็น 1542.06 ต่างกันอยู่ 1 สตางค์

Navigation:  แบบฟอร์ม และ รายงาน > ปัญหาต่าง ๆ ในการพิมพ์รายงาน > 7.  รายงานวิเคราะห์การขาย > 7.  สรุปยอดขาย ตามช่วงวันที่ >

775.  รายงานวิเคราะห์การขาย 775 พิมพ์รายละเอียดติ๊กถูกไว้ ปรากฏว่ามีสินค้าอยู่หนึ่งตัว เปิด IV001 ยอดมูลค่าขายเป็น 1542.05 และมี SR001 รับคืนทั้งจำนวน แต่มูลค่าขายกลับเป็น 1542.06 ต่างกันอยู่ 1 สตางค์

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

สาเหตุ SR001 อ้าง IV001 เรียกสินค้ามาเพียง 1 รหัส ยอดเงิน 1650.- ประเภทราคาเป็น 1 รวมภาษี ถอดภาษีแล้วก็จะเป็น 1650*100/107 = 1542.06

แต่ IV001 มีสินค้า 2 รายการ รายการแรก 600.- รายการที่สอง 1650.- รวมกันเป็น 2250.- ถอดภาษีแล้วก็จะเป็น 2250*100/107 = 2102.80 เพราะฉะนั้นมูลค่าขายของสินค้าที่สองก็จะเป็น 2102.80*1650/2250 = 1542.05 ซึ่งเกิดจากผลต่างทางทศนิยมนั่นเอง

 

วิธีแก้ไข ไปที่เมนูสินค้า 7.3 ค้นหารหัสสินค้านั้นขึ้นมา คลิกแถบรายการเคลื่อนไหวของสินค้า หาบรรทัดที่เป็น IV001 แก้ไขช่องมูลค่าขายจาก 1542.05 เป็น 1542.06 แล้วต้องไปแก้ไขรายงานด้วยตนเองด้วย ตรงบรรทัด

~SUMIV:     0,  "",                 "",             "QIV=QIV+IIF(A->FREE#'Y',A->XTRNQTY,0); VIV=VIV+A->XSALVAL; VCOS=VCOS+A->XTRNVAL"

ของเดิมมันจะเป็น VIV=VIV+A->NETVAL